เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง Power Amp YAMAHA

เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp IPA8200
ราคา : 80,036 บาท
 • ช่องสัญญาน 8 ช่อง 200 วัตต์ 4 โอห์ม
 • ช่องสัญญาน 4ช่อง 400 W. ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม กำลังแบบ Bridge
 • ภาคจ่ายไฟภายในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 4 ชุดแยกอิสระกัน
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า เป็นแบบ Euro Block Terminal ทุกช่องสัญญาณ
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp P2500S
ราคา : 19,100 บาท
 • เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียงที่มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • มีกำลังขับ 250 W + 250 W ที่ความตา้ นทาน 8 โอห์ม, 310 W + 310 W ที่ความตา้ นทาน 4 โอห์ม
 • และมีกำลังขับแบบโมโน 620 W ที่ความตา้ นทาน 8 โอห์ม (20 Hz ~ 20 kHz)
 • มีอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 100 dB
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp P3500S
ราคา : 23,900 บาท
 • เครื่องขยายสญั ญาณเสียงแบบสเตอริโอขนาด 350 วัตต์
 • เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียงที่มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • มีกำลังขับ 350 W + 350 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม, 450 W + 450 W ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม
 • และมีกำลังขับแบบโมโน 900 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม (20 Hz ~ 20 kHz)
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp P5000S
ราคา : 28,700 บาท
 • เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียงที่มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • มีกำลังขับ 500 W + 500 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม, 700 W + 700 W ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม
 • และมีกำลังขับแบบโมโน 1400 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม (20 Hz ~ 20 kHz)
 • มีอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 103 dB
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp P7000S
ราคา : 34,300 บาท
 • เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียงที่มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • มีกำลังขับ 700 W + 700 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม, 950 W + 950 W ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม
 • และมีกำลังขับแบบโมโน 1900 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม (20 Hz ~ 20 kHz)
 • มีอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 104 dB
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp T3n
ราคา : 103,300 บาท
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบสเตริโอ มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • รองรับการควบคุมผ่านระบบ Network ด้วยช่องต่อ DATA PORT แบบ RJ45 จำนวน 2 ช่อง พรอ้มสวิทซ์เลือก AMP ID
 • มีกำลังขับแบบสเตริโอ 1900 W x 2 ที่ 2 โอห์ม, 1400 W x 2 ที่ 4 โอห์ม, 800 W x 2 ที่ 8 โอห์ม,
 • มีกำลังขับแบบโมโน 3800 W ที่ ความต้าน 4 โอห์ม วัดที่ 1 kHz, THD+N = 1%
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp T4n
ราคา : 127,300 บาท
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบสเตริโอ มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • รองรับการควบคุมผ่านระบบ Network ด้วยช่องต่อ DATA PORT แบบ RJ45 จำนวน 2 ช่อง พรอ้มสวิทซ์เลือก AMP ID
 • มีกำลังขับแบบสเตริโอ 1900 W x 2 ที่ 2 โอห์ม, 1400 W x 2 ที่ 4 โอห์ม, 800 W x 2 ที่ 8 โอห์ม,
 • มีกำลังขับแบบโมโน 3800 W ที่ ความต้าน 4 โอห์ม วัดที่ 1 kHz, THD+N = 1%
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp T5n
ราคา : 166,300 บาท
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบสเตริโอ มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • รองรับการควบคุมผ่านระบบ Network ด้วยช่องต่อ DATA PORT แบบ RJ45 จำนวน 2 ช่อง พรอ้มสวิทซ์เลือก AMP ID
 • มีกำลังขับแบบสเตริโอ 1900 W x 2 ที่ 2 โอห์ม, 1400 W x 2 ที่ 4 โอห์ม, 800 W x 2 ที่ 8 โอห์ม,
 • มีกำลังขับแบบโมโน 3800 W ที่ ความต้าน 4 โอห์ม วัดที่ 1 kHz, THD+N = 1%
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp XM-4080
ราคา : 40,000 บาท
 • ตอบสนองความถี่ (Frequency Response)ไม่น้อยกว่า 20 Hz ~ 20 kHz (-0.5dB, 0dB, 0dB)
 • ค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิค (THD+N) ตลอดย่านความถี่ (20 Hz ~ 20 kHz, Half Power) 0.1 %
 • ช่องสัญญาณ ที่ 1 kHz (Half Power) เท่ากับ 60 dB
 • ค่า Damping Factor (ที่ 8 โอห์ม, 1kHz) 100 dB
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp XM-4180
ราคา : 40,400 บาท
 • แต่ละช่องจะต้องแยกออกจากกันอย่างอิสระ
 • กำลังขับ 180 W. ต่อช่องสัญญาณ จำนวน 4 ช่อง ที่ 8 โอห์ม/ 230 W ที่ 4 โอห์ม
 • กำลังขับแบบ Bridge ไม่น้อยกว่า 460 W. จำนวน 2 ช่อง ที่ 8 โอห์ม
 • กำลังขับแบบ Bridge ไม่น้อยกว่า 300 W. เป็นแบบ line (ที่ 70 V) จำนวน 2 ช่อง ที่ 16 โอห์ม